Bolagsordning
(556585-4394)

§ 1 Firma
Bolagets firma är Orasolv AB (publ).

§ 2 Säte
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall i egen regi och i förekommande fall genom dotterbolag, driva verksamhet inom dentalbranschen. Denna verksamhet består i att driva, utveckla och förvärva tandvårdskliniker och kan också bestå i att driva verksamheter som ger service till andra bolag Bolaget kan också förvalta värdepapper som är relaterade till verksamheten.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15.000.000 och högst 60.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antal aktier skall vara lägst 75.000.000 och högst 300.000.000 st.

§ 6 Styrelse och revisor
Styrelsen skall bestå av 3-10 ledamöter med 0-10 suppleanter. De väljs årligen på årsstämman för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

Revisor väljs på årsstämman för tiden intill nästa årsstämma.

§ 7 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och hållas tillgänglig på bolagets webbplats och att genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Andra meddelanden hålls tillgängliga på bolagets webbplats.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordning kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

För att få delta på bolagsstämma skall aktieägare dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållanden fem vardagar före stämman, dels anmäla sig hos Bolaget senast kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än fem vardagar före stämman.

§ 8 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
 7. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall
  koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
  balansräkningen
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör när sådan förekommer
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och revisor
 10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 9 Plats för bolagsstämma
Bolagsstämma skall hållas i Stockholm.

§ 10 Rösträtt
Vid bolagsstämma äger envar röstberättigad rösta för fulla antalet av honom ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetal.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 0101 – 1231.

§ 12 Avstämningsdag
Den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18§ första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer 4 kap. 39§ i aktiebolagslagen (2005:551).

_______________________

 

Denna bolagsordning antogs på årsstämma den 23 april 2015.

Orasolv AB Bolagsordning 2015-04-23