AKTIEN

Orasolvs aktiekapital uppgår till 49 655 808 SEK fördelat på 248 279 032 aktier. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,20 SEK och aktierna är utgivna i enlighet med svensk lagstiftning. Varje aktie medför lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma berättigar varje aktie till en (1) röst och alla aktieägare kan rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning i rösträtt. Aktierna kan fritt överlåtas och är denominerade i SEK. Bolagets ISIN-kod är SE0001183732.

 

Ta del av informationen om vår aktie på aktietorget.se eller följ Orasolv via introduce.se, för rapportkommenterar, analytikerestimat, intervjuer, nyheter, m.m