AKTIEN

Orasolvs aktiekapital uppgår till 37 756 521 SEK fördelat på 188 782 602 aktier. Kvotvärdet per aktie uppgår till 0,20 SEK och aktierna är utgivna i enlighet med svensk lagstiftning. Varje aktie medför lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma berättigar varje aktie till en (1) röst och alla aktieägare kan rösta för sitt fulla antal aktier utan begränsning i rösträtt. Aktierna kan fritt överlåtas och är denominerade i SEK. Bolagets ISIN-kod är SE0001183732.

Ta del av information om vår aktie på aktietorget.se