Pressmeddelande – Orasolv AB årsstämma 2014-04-24

Orasolv AB (publ) höll den 24 april 2014 årsstämma i Stockholm. Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar.

I sitt anförande under stämman redogjorde VD Maria Johansson för utvecklingen i Orasolv AB varvid följande noterades:

  • Bolaget står på en solid grund och har redovisat positivt resultat före avskrivningar (EBITDA) sex kvartal i rad.
  • Rullande tolv månaders EBITDA uppgår till 4 mkr och proforma (med förvärvade kliniker inkluderade före förvärvsdatum) till 6 mkr.
  • Integrationen av förvärvade kliniker har gått planenligt.
  • Diskussioner om ytterligare förvärv pågår och normalt fördelas köpeskillingar om1/3 kontant, 1/3 i nyemitterade aktier och 1/3 som tilläggsköpeskillingar.
  • Bolagets finansiella nettoskuld uppgick den 31 mars till endast 4,5 mkr varför detförs diskussioner med banker om utökade krediter för att finansiera kommande förvärv.

Klicka här för att ta del av kommunikén från årsstämman i Orasolv AB.