Orasolvs nyemission övertecknad

 

PRESSRELEASE 2015-05-12

 

ORASOLVS NYEMISSION ÖVERTECKNAD

 

Orasolv AB (publ) har under april och maj genomfört en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emissionen tecknades till 154 procent och tillför bolaget cirka 13,6 mkr.

  • Vi är mycket nöjda med emissionsresultatet och det stora intresset för Orasolv. Emissionslikviden möjliggör en snabbare tillväxttakt och vi kommer snart kunna presentera nya förvärv säger Maria Johansson, VD för Orasolv.

Cirka 93 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter. Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det memorandum som upprättats med anledning av nyemissionen och som offentliggjorts den 15 april 2015. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

I ett av styrelseledamoten Rune Löderups bolag försåldes teckningsrätterna av misstag varför Löderup ej fullt ut kunde infria sitt åtagande att teckna 7 046 116 aktier. Av den anledningen åtar sig Löderup att genom bolag förvärva 1 444 993 aktier i Orasolv vilket motsvarar mellanskillnaden upp till åtagandet.

Genom nyemissionen tillförs Orasolv cirka 13,6 mkr före emissionskostnader, vilka uppskattas till 0,2 mkr. Aktiekapitalet kommer att öka med 12 360 472,60 kronor från 24 720 943,40 till 37 081 415,00 kronor och antalet aktier kommer att öka med 61 802 358 från 123 604 717 aktier till 185 407 075 aktier när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Stiernstedt                                        Håkan Hallberg
CFO Orasolv AB                                      Styrelseordförande Orasolv AB
Tel: 070-550 30 73                                 Tel: 0704-83 38 11

 

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom tandvården samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.

 

pdf
Title:
 Pressrelease Företrädesemission 20150512
Size: 131 kB