Orasolv genomför företrädesemission om 13,6 MKR för att möjliggöra snabbare expansionstakt

PRESSRELEASE 2015-04-09

ORASOLV GENOMFÖR FÖRETRÄDESEMISSION OM 13,6 MKR
FÖR ATT MÖJLIGGÖRA SNABBARE EXPANSIONSTAKT

 

Ej för offentliggörande, publicering eller distribution, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

 

Orasolv har som mål att vara en av de tre ledande tandvårdsklinikkedjorna i Sverige. Detta ska ske genom organisk tillväxt och förvärv. För att möjliggöra en snabbare förvärvstakt genomför Orasolv en nyemission om 13,6 mkr. Tillsammans med en ny beviljad kreditram förväntas Orasolv kunna förvärva kliniker med en total omsättning om 120 mkr efter fulltecknad emission.

Styrelsen för Orasolv AB (publ) har denna dag med bemyndigande från årsstämman 2014 beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Syftet med emissionen är att stärka Orasolvs finansiella ställning för att tillsammans med en ny förvärvsfinansiering öka förvärvstakten. Två (2) befintliga aktier i Orasolv ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 0,22 kronor per aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om högst cirka 13,6 miljoner kronor före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 0,2 miljoner kronor. Teckningstiden kommer att löpa från och med den 23 april till och med den 6 maj 2015. Aktieägare som tillsammans representerar 42,5% av aktierna har förbundit sig att teckna sina respektive andelar.

Bakgrund och motiv
Orasolv har etablerat en framgångsrik modell för att identifiera, förvärva och integrera välskötta tandvårdskliniker. Sedan hösten 2013 har Bolaget förvärvat tre fristående kliniker och genomfört flera tilläggsförvärv som integrerats i befintliga kliniker. För att tillvarata marknadsförutsättningarna och möjliggöra fortsatt expansionen vill Bolaget stärka balansräkningen genom denna nyemission. I mars ingick Orasolv avtal med ny bank som erbjuder en förstärkt förvärvsfinansiering. Den nya finansieringen tillsammans med den förestående nyemissionen innebär att Orasolv får kapacitet att slutföra förvärv, förutsatt samma prisnivåer som tidigare, med en total omsättning om cirka 120 mkr.

Villkor för nyemissionen
Nyemissionen innebär att Orasolvs aktiekapital ökar med högst 12 360 471,80 kronor genom utgivande av högst 61 802 359 nya aktier. Bolagets aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i Orasolv i förhållande till det antal aktier de äger på avstämningsdagen den 16 april. De som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i Orasolv får teckna en (1) ny aktie för varje två (2) befintliga aktier i Orasolv. I den utsträckning nya aktier inte tecknas med företrädesrätt ska dessa tilldelas aktieägare och andra investerare som tecknat aktier utan företrädesrätt. Sådan tilldelning ska ske enligt styrelsens beslut. Teckning ska ske under perioden från och med den 23 april till och med den 6 maj 2015, eller den senare dag som bestäms av styrelsen. Teckningskursen har fastställts till 0,22 kronor, vilket innebär att nyemissionen sammanlagt tillför Orasolv högst 13,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Preliminär tidplan för nyemissionen
15 april 2015                     Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i nyemissionen
16 april 2015                     Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
17 april 2015                     Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
23 april – 4 maj 2015      Handel i teckningsrätter
23 april – 6 maj 2015      Teckningsperiod
12 maj 2015                      Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt resultat av nyemissionen

Emissionsinstitut
Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Erik Stiernstedt
CFO
Tel: 070-550 30 73

Håkan Hallberg
Styrelseordförande
Tel: 0704-83 38 11

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom tandvården samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt lagen om värdepappermarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2015.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Orasolv AB. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Orasolv kommer endast att ske genom det memorandum som bolaget beräknar kunna offentliggöra omkring den 17 april 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

 

pdfTitle: Pressrelease 20150409
Size: 141 kB