Kommuniké från årstämman i Orasolv AB

 

PRESSRELEASE 2015-04-24

 

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN I ORASOLV AB
Orasolv AB (publ) höll igår den 23 april 2015 årsstämma i Stockholm.

Stämman fastställde moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar. Stämman beslutade, enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning, utan att förlustmedlen skulle balanseras i ny räkning enligt följande. Överkursfond 34 644 878 kr, balanserade förlustmedel -31 618 124 kr samt årets resultat om -1 257 359 kr. Styrelse och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

I enlighet med valberedningens förslag valdes till ordinarie styrelseledamöter Rune F Löderup, Bengt Eliasson, Per Nilsson, Håkan Hallberg, Bengt Franzon samt Torbjörn Gunnarsson. Till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma valdes Håkan Hallberg. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden 2015-01-01 till 2015-12-31 skall utgå med 360 000 kr, varav till styrelsens ordförande 120 000 kr och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter 60 000 kr. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om instruktion avseende valberedning.

Revisionsbolaget, ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB, med Bo Åsell som huvudansvarig revisor, valdes till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Stämman beslutade att arvode till revisor skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Stämman beslutade att valberedning skall utses enligt tidigare tillämpade principer. Till varje årsstämma skall en valberedning lägga fram förslag på styrelse. Valberedning består av en representant för envar av bolagets tre (3) största aktieägare vid utgången av respektive räkenskapsår. Styrelsens ordförande är sammankallande till valberedningen första sammanträde varefter valberedningen utser dess ordförande.

För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigade stämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Stämman beslutade vidare om emission av 1 500 000 teckningsoptioner till dotter-bolaget Preventum Partner AB för vidareöverlåtelse till VD och CFO.

 

I sitt anförande redogjorde VD Maria Johansson för utvecklingen i Orasolv AB varvid följande noterades:

  • Omsättningen har under 2014 ökat med 28% och resultatet före avskrivningar har ökat från 2,7 mkr till 6,5 mkr.
  • Under 2014 genomförde Orasolv tre viktiga förvärv och är nu också etablerade i Malmö
  • Orasolv Clinics har infört tio servicelöften varav fyra har implementerats under året.
  • I april 2015 träffade Orasolv avtal med ny bank som möjliggör en snabbare expansion och för närvarande är bolaget engagerade i en handfull potentiella förvärvsdiskussioner.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Johansson                                     Håkan Hallberg
VD Orasolv AB                                        Styrelseordförande Orasolv AB
Tel: 0702-15 90 05                                 Tel: 0704-83 38 11

 

Oralsolvs affärsidé är att förvärva och utveckla företag inom tandvården samt leverera kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård. Orasolv AB är noterat på Aktietorget.


pdf
Title:
 Pressrelease Bolagsstämma 20150424
Size: 151 kB