Kallelse till årsstämma i Orasolv AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORASOLV AB (PUBL)
Aktieägarna i Orasolv AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl. 15.00 på Summit Konferens, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

  

Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdag den 17 april 2015, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 21 april 2015 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 17 april 2015 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Orasolv AB (publ), Att: Erik Stiernstedt, Danderydsgatan 26, 114 26 Stockholm, per telefon 08-661 06 10 eller per e-post till bolagsstamma@orasolv.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.

 

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämma
2. Val av ordförande vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och
koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och revisor
11. Beslut om principer för utseende av valberedning
12-.Ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler
14. Beslut om emission av teckningsoptioner
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

 

_______________________________

Stockholm den 23 mars 2015

Orasolv AB (publ)

Styrelsen


Huvudsakligt innehåll i framlagda förslag
Punkt 8.b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styreslen föreslår att ingen utdelning ska ske samt att resultatet balanseras i ny räkning

Punkt 10. Val av styrelseledamöter och revisor

Valberedningens förslag kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida senast onsdagen den 16 april 2015.

Punkt 12. Ändring av bolagsordning

Styreslen föreslår ändring av §4 och §5 avseende Aktiekapital och Antal aktier.

Punkt 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning av emitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall kunna ske kontant, genom kvittning, mot apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 aktiebolagslagen.

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut, redovisningshandlingar och revisionsberättelser kommer att hållas tillgängliga hos bolaget senast två veckor före årsstämman. Handlingarna tillhandahålls även på bolagets hemsida www.orasolv.se och kopior på handlingarna kan, utan kostnad för mottagaren, översändas till de aktieägare som begär det.

Valberedningen har bestått av Per Vasilis, Thomas Krishan, Rune Löderup och Håkan Hallberg (styrelsens ordförande, sammankallande till det första mötet),

 

_______________________________

Stockholm den 23 mars 2015

Orasolv AB (publ)

Styrelsen

 

pdfTitle: Kallelse till årsstämma OraSolv AB (publ)-2015 utan förslag
Size: 48 kB