Kallelse till årsstämma i Orasolv AB (publ) – Med beslutsförslag

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORASOLV AB (PUBL) – MED BESLUTSFÖRSLAG

Aktieägarna i Orasolv AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl. 15.00 på Summit Konferens, Grev Turegatan 30 i Stockholm.

Rätt att delta i årsstämman
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 17 april 2015, dels till bolaget anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast tisdagen den 21 april 2015 kl. 16.00. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i årsstämman tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn och måste därför i god tid före avstämningsdagen den 17 april 2015 begära sådan omregistrering hos förvaltaren. Anmälan om deltagande i årsstämman skall ske enligt något av följande alternativ. Genom brev på adress Orasolv AB (publ), Att: Erik Stiernstedt, Danderydsgatan 26, 114 26 Stockholm, per telefon 08-661 06 10 eller per e-post till bolagsstamma@orasolv.se. Vid anmälan skall uppges namn och personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer. Aktieägare som inte personligen kan närvara vid årsstämman får utse ett eller flera ombud genom att utfärda en skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt för varje ombud.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning, revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning, balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorn
10. Val av styrelseledamöter och revisor
11. Beslut om principer för utseende av valberedning
12. Ändring av bolagsordningen
13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission, emission av teckningsoptioner och konvertibler
14. Beslut om emission av teckningsoptioner
15. Övriga ärenden
16. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT
Punkt 8
Styrelsen föreslår att:
a) – Att fastställa resultat- och balansräkningar enligt styrelsens förslag i framlagda årsredovisning
b) – Att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i framlagda årsredovisning:
att ingen utdelning ska lämnas samt att resultatet balanseras i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden

Valberedningen föreslår att:
– arvode till styrelseledamöterna ska utgå med 60.000 kr till vardera ledamot samt med 120.000 kr till styrelseordföranden
– arvode till revisorn ska utgå enligt överenskommen och godkänd räkning.

Punkt 10 – Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår:

Omval av Håkan Hallberg (ordförande), Bengt Eliasson, Bengt Franzon, Rune Löderup och Per Nilsson. Nyval av Torbjörn Gunnarsson.

Till revisor föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med auktoriserade revisor Bo Åsell som huvudansvarig.

Punkt 11 – Beslut om principer för utseende av valberedningen

Till varje årsstämma ska en valberedning lägga fram förslag på styrelse. Valberedningen består av en representant för envar av bolagets tre (3) största aktieägare vid utgången av respektive verksamhetsår. Om en aktieägare avstår går erbjudandet vidare till den aktieägare som därefter är störst.

Styrelseordföranden är sammankallande till valberedningens första sammanträde varefter valberedningen utser dess ordförande.

Punkt 12 – Ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår ändring av §4 och §5 avseende Aktiekapital och Antal aktier

Från nuvarande lydelse
§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 10.000.000 och högst 40.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000 st.

Föreslagen ny lydelse

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 15.000.000 och högst 60.000.000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antal aktier skall vara lägst 75.000.000 och högst 300.000.000 st.

Förslag till ny bolagsordning, bilaga 1.
Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning av emitterade aktier, teckningsoptioner eller konvertibler skall kunna ske kontant, genom kvittning, mot apportegendom eller i annat fall på villkor som avses i 2 kap. 5§ andra stycket 1-3 aktiebolagslagen.

Punkt 14 – Beslut om emission av teckningsoptioner till dotterbolaget Preventum Partner AB
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 1.500.000 teckningsoptioner. Varje option berättigar till teckning av en aktie i bolaget. Aktieteckning med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske under perioden 1 april – 30 juni 2018 till en teckningskurs 40 öre (0,40 kronor) per aktie. Teckningsoptionerna ska vederlagsfritt kunna tecknas av det helägda dotterbolaget Preventum Partners AB, för vidareöverlåtelse till verkställande direktören och CFO i Orasolv AB (publ). Stämman föreslås genom beslut enligt denna punkt 14 godkänna sådana framtida överlåtelser. Överlåtelse av optioner ska ske till marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes värderingsmodell. Om samtliga 1.500.000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier kommer bolagets aktiekapital att öka med cirka 300.000 kronor, motsvarande en utspädning cirka 1,2 procent av aktiekapital och röster givet nuvarande antal aktier i bolaget. Skälet till avvikelsen är att skapa förutsättningar för att behålla och attrahera kompetenta ledningspersoner.

För giltigt beslut krävs att aktieägare med minst nio tiondelar av de avgivna rösterna och vid stämman företrädda aktierna biträder beslutet.

Fullständigt förslag till beslut, bilaga 2.

Övrigt
Valberedningen har bestått av Per Vasilis, Thomas Krishan, Rune Löderup och Håkan Hallberg (styrelsens ordförande, sammankallande till det första mötet).

_______________________________
Stockholm den 8 april 2015
Orasolv AB (publ)
Styrelsen

KallelseTitel : KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ORASOLV AB (PUBL) – MED BESLUTSFÖRSLAG
Size : 248 kB

 

Bilaga 1-Bolagsordning-förslag 2015-04-23

Titel : Bilaga 1-Bolagsordning-förslag 2015-04-23
Size : 116 kB

 

Bilaga 2

Titel : Bilaga 2-Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner…
Size : 308 kB