Bokslutskommuniké 2016-12-31

Bokslutskommunikén för Orasolv AB (publ) för 2016 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.orasolv.se (Bokslutskommuniké 2016 Orasolv AB) samt på Aktietorgets hemsida.

Samtidigt vill vi göra alla uppmärksamma på att vi har ändrat datum för leverans av Orasolv ABs delårsrapport för kvartal 1 till den 28 april och för kvartal 2 till den 25 augusti.

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Lagerbäck
VD Orasolv AB
Tel: 0707-40 11 95

Birgitta Lönnberg
CFO Orasolv AB
Tel: 070-720 58 00